Bir Mühendisin Notları

Anasayfa » Tarih » KÜRTLERİN KÖKENİ ÜZERİNE TARİHSEL GERÇEKLER

KÜRTLERİN KÖKENİ ÜZERİNE TARİHSEL GERÇEKLER

admin 26 Şubat 2010 13.497 Kez Okunmuş 37 Yorum

imagesO4T9XW67Türkiye’nin etnik bir mozaik olduğu, yıllardır sorgulanmadan adeta önyargı ile kabullenilmiş bir yanılgıdır. Özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra tek süper güç haline gelen ABD, ulusları kimliksizleştirmek, ulusal bilinç ve ilişkili direnci kırmak, ulusal sınırları çözmek için, bu çokkültürlülük aldatmacasını empoze etmiş, böylece küreselleşme adı altında kendi çıkarları doğrultusunda az gelişmiş ülkeleri açık bir pazar haline dönüştürmüştür.

Türkiye’de Türkiyelilik, çoklu resmi dil, anadilde eğitim, federasyon gibi konuların gündeme getirilmesinin dayanağı, Türkiye’de büyük nüfusa sahip çok sayıda etnik grubun olduğu varsayımıdır. Oysa gerek 1925 Rus Albotin istatistikleri, gerekse AB Avrupa Komisyonunun Eylül 2005 raporu (Europeans and Languages), ne bugün ne de geçmişte Türkiye’nin etnik bir mozaik olmadığını açık bir şekilde göstermektedir. Mozaik tanımının yapılabilmesi için etnik unsurların nüfusunun, ülkenin genel nüfusuna oranı en az % 35 olmalıdır. En son 1965 yılındaki nüfus sayımında anadil tespiti yapılmıştır. Bu tespite göre toplam etnik nüfusun oranı % 9.88’dir. 1985 yılındaki sayımda yapılan anadil tespiti verileri değerlendirilmeden 1990’da imha edilmiştir. 1990–2006 yılları arasında bu konuda yapılan çalışmalar 1965’deki verileri desteklemektedir:

1. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Toros 1992 yılında anadil temelinde etnik grupların nüfuslarını belirlemek için çalışma yapmıştır ve etnik nüfusun oranını % 8,04 olarak tespit etmiştir.

2. 1993 yılında İstanbul’da 15.683 denek üzerinde Konda AŞ. tarafından kişinin kendini tanımlaması esasına dayanan (emik) bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaya göre kendisini TürklüK dışında bir kimlikle tanımlayanların aranı % 5,57’dir ve kendini Kürt olarak tanımlayanların oranı % 3,9’dur.

3. 1999 yılında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı tarafından tüm Türkiye genelinde yapılan araştırmada etnik nüfusun oranı % 5,2 olarak tespit edilmiştir.

4. AB Avrupa Komisyonu Eurobarometer Anketi Eylül 2005’de yayınlanmıştır. Bu ankete göre Türkiye’de anadilini Türkçe olarak beyan edenler %93 iken Türkçe dışında etnik bir dil beyan edenlerin oranı %9’dur.

5. 2006 yılında ODAK Araştırma ve Danışma Şirketi tarafından yapılan ankette Kürtler’in oranı % 7,2 ve Araplar’ın oranı % 2,5 olarak tespit edilmiştir.

6. Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından 2004 yılında Güneydoğu Anadolu’daki 9 ili kapsayan anketin sonucunda, Türklük dışında etnik bir kimlikle kendini tanımlayanların oranı %6.2’dir. Bölgede günlük yaşamda kullanılan dil %63 oranıyla Türkçedir. Anadilini Kürtçe olarak tanımlayanların ancak %4’ü kendini etnik olarak Kürt diye tarif etmiştir. Anadilini Arapça olarak beyan edenlerin ancak %1,6’sı etnik olarak Arap olduğunu belirtmiştir.

images0QAIVTVLŞu açıktır ki, bu bilimsel verilere göre ülkemiz hiçbir zaman mozaik bir yapıya dönüşmemiştir. Ayrılıkçı düşüncelerin çoğalması amacıyla ülkemize zorla dayatılmaya çalışılan bu çokkültürlülük yalanına verilebilecek en güçlü cevap, ülkede yaşayan etnik grupların durumunu nüfus sayımı ile belirlemek ve bunu emperyalistlerin yüzüne tükürmektir. Yirminci yüzyılda Kürtler kadar bir etnik unsur araştırma konusu olmamıştır. Ortadoğu’da Türklükle, Araplıkla ilişkisi olmayan ve batılıların çıkarlarına hizmet edecek yeni bir etnik grubun oluşturulması amacıyla A.Jaba, B.Nitikin, V. Minorsky, Edmonds, Soane gibi araştırmacılar görevlendirilmiştir. Bu kişiler, Kürtlerin bir Türk kavmi olduğunu bilinçli olarak göz ardı etmişler ve saçma sapan tezlerini verilerin yetersizliğine bağlamışlardır. Kürtler, Orta Asya’da, Karadenizin kuzeyinde ve Macaristan’da bir Türk boyu olarak yaşamışlardır. Daha sonraki yüzyıllarda Orta Asya’dan Güneye Kafkaslara, İran’a, Kuzey Irak’a ve Doğu Anadolu’ya göç eden Türk Kürtleri buralardaki yerel halk ile kaynaşarak yeni bir kültür ve dil geliştirmişlerdir. Kürtlerin Türk boyu olduğunu kanıtlayan bazı belgeler şunlardır:

1. Göktürk alfabesi ile yazılmış olan Yenisey Kitabelerindeki Eleğeş anıttaşındaki bilgiler: Kürtler Göktürk Birliği içinde yaşamıştır. Göktürk Destanı Kürşat’taki kahramanlardan biri olan Alp Urungu halkına şöyle hitap etmektedir; “Ben Kürt elinin hakanı Alp Urungu. Altunlu okluğum bağladım belde. Ülkem. Otuz dokuz yaşımda. Hanım! İlime, sizlerime, ne çare; doymadım, Hanım’ ilimden ne çare. Mavi semada güneş, ay azdım. Ne çare; sizlerimden ayrıldım.”

2. Prof. Dr. Laszlo Rosyani , F Eckhart, Prof. Dr. Joseph Blaşkoviç gibi Macar ve Çekoslavak bilim adamları, Macaristan’ın kurulmasında büyük rol oynayan 7 Türk boyundan birinin Kürt boyu olduğunu belirtmişlerdir. Bu bilim adamlarına göre, Kürtler Göktürkler’in dağılmasından sonra Hazar Türk Devleti’ne katılan Kürt isimli Yenisey Türkleridir. Hazar Devleti yıkıldıktan sonra Onogur Türkleri içinde bu bölgelere göç etmişlerdir.

3. Hive Hanı EBULGAZİ Bahadır Han 1661 yılında yazdığı Şecere-i Terakkime (Türklerin Soy Kütüğü) adlı eserinde Kürtleri bir Türk oymağı olarak belirtmiştir. Kürt Türklerinin Hazar denizinin doğusunda yaşayan Ensari Türkmenleri olduğunu belirtmiştir.

4. Kürt ismi tarihte bir Türk boyu adı olan Kurtu olarak da adlandırılmıştır. Doğu Türkistan’daki bir boyun adı Kurtuk’dur.

5. Afganistan araştırmaları yapan Gunnar Jarring, bugün Türkiyede yaşatan ve Kürt olarak bilinen Mukriler’in Gölken Türkmenlerinden olduğunu belirtmiştir.

6. Azerbaycan ve Macaristan’da yaşayan ve Kürt olarak bilinen Senekli adlı oymağın halkı Başkurt Türkü’dür.

7. Milattan sonra VI. yüzyıldan başlayarak XII. yüzyıla kadar Kalaçlar, Akhunlar, Gürler, Döğerler, Avşarlar gibi Türk boyları değişik dönemlerde Kürt olarak da adlandırılmışlardır. Bu tanımlamaların nedeni, o dönemde Kürtlüğün Türklük ifade etmesidir.

8. Kaşgar’dan gelerek Erzurum, Muş, Bitlis, Van dolaylarına yerleşen ve buralara Duru Beran adını veren Türk Namık ve Konak kardeşlerin aşireti olan Mamıkonlular, Şerefname’de Kürt olarak gösterilmişlerdir. Ermenice metinlerde Mamukonyan olarak geçen bu aşiret, bu metinlerde Torkom (türk) olarak tanımlanmıştır.

9. İran’a yerleşen Oğuz Türklerinden oluşan 55 Uruklu Türk topluluğundan birinin adı Alikürtlü’dür.

10. Bizanslı tarihçiler, Selçuklular ile Dicle Kürtlerini aynı soydan ve Partlar’ın torunları saymışlardır. 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Bizans başbakanı Mikael Psellos, Selçuklu Sultanı Alp Aslan hakkında, Kürtler Türk boyu sayıldığından, “Kurton Vasileus” (Kürt padişahı) olarak söz etmiştir.

11. Türk mollalarınca 16. yüzyılda Müslümanlaştırılan Yenisey Kürtlerinin torunları 400 yıl boyunca Kürdak olarak anılmıştır. Yenisey, Tarbakatay dağlarının güneyinde bir Kürt obasıdır ve Kürdakların yaşadığı Yenisey bölgesi Çarlık Rusyası zamanında “Kürdak-Sakya-Volest” (Kürt Bölgesi) olarak adlandırılmıştır. Kürdaklar Türktür ve dilleri Türkçedir.

12. Macar Türkolog Gyula Nemeth, Macaristan’da 11. yüzyılda Kürt olarak adlandırılan boyun daha sonra Kurtu, Kürtü, Kirth ve Kyurtu olarak adlandırıldığını belirtmiştir. Macaristan ve Slovakya arasındaki bir ovanın adı Kürtos Kurtözü’dür. Slovakya’da bir şehrin adı Nay-Kürtos ve bir derenin adı Kürtos’dur.Macaristan’da bir kasabanın adı Kurtya (Kürt yurdu) dır. Budapeşte yakınında bir kasabanın adı Kürt’dür.

13. Orta Asya’da Horasan, Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan’da Türk Hakanlarının konakladığı çoğu kışlak ve yaylağın adı Kürt’dür. Örneğin: Timur’un kışlağı Kürt Neşin (Kürt Konağı), Türk Olcay Hanın kışlağı Kürt Tag.

14. Bugün Anadolu’da halkı Kürt olan çok sayıda köy mevcuttur: – Küçükkürtler (Aydın) – Kürtderesi (Çine-Aydın) – Kürtköy (Uşak) – Kürtler (Afyon) – Kürtalpı (Ankara) – Kürtler (Mersin) – Çaykürt (Sivas) – Kuşadası’ndaki Türkmen mahallesini Bozulus Türkmenlerinden Kürt Mihmatlu oymağı kurmuştur.

15. Orhun anıtında mevcut olan 1300 yıl önceki Göktürk Türkçesindeki 532 kelime bugünkü Kürtçede kullanılmaktadır. St. Petersburg Akademisi, 1860 yılında Rusya’nın Erzurum konsolosu olan Auguste Jaba’nın derlediği Kürtçede kullanılan 8378 kelimeyi köken olarak araştırdıklarında, bunların 3080’inin Türkçe ve 2230’unun Farsça olduğunu tespit etmişlerdir.

Anadolu’ya en son fakat en yoğun gelen Türkler Oğuzlardır. Oğuzlar önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yerleşmişler ve buradaki Kürtler ile kaynaşmışlardır. Oğuzlar bu bölgede beylikler kurmuşlardır: Erzurum’da Saltuklar, Bitlis’te Dilmaçoğulları, Diyarbakır’da Yınaloğulları, İnaloğulları vs. Yani bugün bu bölgede yaşayan Kürtlerin soyunda Oğuzluk da vardır.

Anadolu’mun kınalı kuzuları, size sesleniyorum: Biz et ve tırnak gibiyiz. Kökenimiz aynı. Hepimiz aslında Türküz. Yörüğüz, Çerkeziz, Kürdüz, Oğuzuz, işte neysek neyiz ama Türküz. Lanet olası Emperyalistler bizi bölmek ve kaynaklarımızı sömürmek için kardeşi kardeşe vurdurmaya çalışıyorlar. Çünkü yürekleri yok bizimle karşı karşıya gelip savaşmaya. Çünkü onlar ulus değil, onlar vatan borcu nedir bilmezler, onlar şehitlik nedir bilmezler, işte bu yüzden kaçarlar er meydanından. Yapmayın, etmeyin, gelin birliğimizi bozmayalım, emperyalist köpeklere ve yardakçılarına hak ettikleri dersi verelim.

Doç. Dr. Uğur Koca Kaynak: Türkiye’nin Etnik Yapısı, Ali Tayyar Önder Atatürk Devrimi, Suna Kili
26 Şubat 2010 Samsun

Twitterda PaylaşBu Yazıyı Twitter'da Paylaş Facebookda PaylaşBu Yazıyı Facebook'da Paylaş

"KÜRTLERİN KÖKENİ ÜZERİNE TARİHSEL GERÇEKLER" için 37 yorum yapılmış.

 1. yazık çok yazık yorum bile yapmak istemiyorum

 2. nedir sizi bu kadar üzen söyleyin de bilelim hector..

 3. Ben zaten kedimi ayrı hissetmiyorum heval hepimiz biriz. Ayrımcılara lanet gelsin.

 4. Ya defalarca bilen,bu işin ehli insanlar yazdı bunu.Bu tezlerin en meşhuru Elegeş yazıtları…oradaki Körtle kelimesini kürt(d) olarak almışlar,ancak o güzel,kuvvetli manasındadır ve Alp-Urungu’yu niteler,yani kürt değildir.Zaten Alp Urungu diye bi kürt ismi olur mu? O noktadan Baran,Berwan noktasına mı geldiler yani? Kelimelerin etimolojisini bilmeden yazıyolar,sırf harf benzerliğinden haa bak bu aslında Kürtmüş diyorlar.Bu dediğim kürtleri ne yüceltir,ne küçültür,sadece gerçeği çarpıtmamak lazım.

 5. kemalizm vahşettie insanlık suçudur…İnşallah 12 eylülde kemalist vesayet rejimi ortadan kalkacak EVET

 6. Türkiye kesinlikle bir Mozaik degildir.
  Türkiye Nüfusunun 81% olusturan Türkleridr.
  9% Kürt`tür.
  Geriye kalan 10% ise
  Arap,Ermeni,Roman,Laz gibi etnik gruplari olusturuyor.
  Zaten Ülkenin adi da malumunuz Türk-iye, ve
  Resmi Dili Türk-ce.
  Tamamen Türk Irkina Göre Sekillenmistir Türkiye.

  Zaten T.C. Anayasası 66. Madde Diyorki :

  “Türk Devleti´ne Vatandaşlık Bağı ile Bağlı Olan Herkes Türk´tür.”

  Bunu kabullenen herkes kardesimdir.
  iyi günler

 7. Sayın Yıldırım, bu yazısında Doç.Dr. Uğur Koca da sizinle aynı düşüncede. Ben de öyle…

  O yalnızca, bazı sosyolojik ve etimolojik verilere dayanarak, bugün kendilerini Kürt diye adlandırıp ayıran insanların da aslında Türk kökenli olduğunu kanıtlamaya çalışıyor bu araştırmasında.

  Ben o hususta da sizinle aynı fikirdeyim. Benim nezdimde bu ülkenin geleceği için, başarısı için taş üstüne taş koyan her kişi, kökeni ne olursa olsun baş tacıdır ve benim kardeşimdir.

  Sağolasınız…

 8. ulan türkiyenin ben … ulan siz kürtlere kurban olun onlar adam gibi adam kadınlarımızın başı kapalı yaa türklerin kadınları eminim yarısından fazlası açık saçıktır.sokaklarda görülüyor zaten.Ben Elhamdülillah kürdüm.Kürtlere laf edenler önce bir kendi milletine baksın.osmanlıca nın yarısı neredeyse kürtçe gibi

 9. yıllarca birileri kürtlerin türk olduğunu ispatlamaya çalıştı gerek yok böyle çabalara kürtlerle hiç benzerliğimiz varmı soruyorum cevap verin

 10. Kürt Türk kim olursa olsun bu toprakların cefasını paylaşan herkes eşit vatandaştır. Anayasamızda da bu anlatılıyor. Irkçılık dünyanın melanetidir. Etnik ve dini siyaset yapanlar ancak şeytan olabilirler. Bu tür tartışmalar bizi bölmek yok etmek için Osmanlının son zamanında İngilizlerin kışkırtması ile ortalığa çıkmış ve Osmanlıyı yıkmıştır.

  Osmanlının kökeni Türktür; ancak hiçbir zaman ırkçı olmamıştır. Atatürk Milliyetçiliği de asla
  ırkçı değildir. Bugün kendi ülkesinin askerine ve halkına silah çeken, öldüren, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden güruhun kökeni ne olursa olsun haindir ve bizden değildir.

 11. Teşekkürler Ayşe Hanım; düşüncelerinizi çok güzel özetlemişsiniz. Birşey eklemeye gerek kalmamış.

 12. bence de cok güzel acıklamışsınız …aslında bu gün tarihte yer alan Türklerin soyları Kürtlerden geldğini biliyordum …acıklama icn cok teşekürler..hepimiz kardeşiz hepimiz kürdüz..

 13. Sevgili Sinan kardeşim,

  Sayın Uğur Koca etimolojik yaklaşımlarla Kürtlerin kök olarak Türk soylu olduğunu kanıtlamaya çalışmış, katılırsınız katılmazsınız kendi düşüncesidir. Ben yalnızca yayınladım. Bu açıklamalar benim değil. Ayrıca ben aynı düşüncede değilim, onu da bilesiniz. Benim düne kadarki düşüncelerim farklıydı; ırkçı yaklaşımlar bana ters olduğu için Türk, Kürt, Abaza, Çerkez, Rum, Çinli farkı gözetmeksizin Anadolu’da yaşayan ve taş üstüne taş koyan herkesin kardeşim olduğu düşüncesindeydim, hâlâ da aynı görüşteyim. Ama görüyorum ki bugünlerde ABD’nin, sırtlarını sırf kendi çıkarları için sıvazladığı Kürtlerin bir tarafları havalanmış ve neredeyse Dünya’daki tüm ırkların Kürt kökenli olduğunu, neredeyse Dünya’daki tüm keşiflerin ve uygarlığın gelişiminin Kürtler sayesinde gerçekleştiğini iddia edecek kadar şımarmışlar. Etle tırnak olduğumuzu sandığımız Kürtler şimdi pervasızca ülkeyi bölmek, parçalamak, emperyalist emellere peşkeş çekmenin figüranı olmak hevesindeler, kimbilir hangi vaatler karşılığında…

  Hem Doğu ve G.doğu’da özerklik, sonrasında da bağımsızlık ve diğer Kürt özerk bölgeleriyle birleşmenin hayalini kuracaksın, buralardaki Türkleri atacaksın, hem de Türkiye’nin diğer bölgelerinde Türklerle birlikte yaşayacaksın ve Türkler gıkını çıkarmayacak. Yağma yok Kürt kardeş! İsteyen çeker gider, Türkiye’den tek bir çakıl taşı alamazsınız! Anlaşılan bu işin sonu kötüye gidecek! Bizlerin de eli armut toplamıyor! ABD’ye güvenip bir tarafları havalananlar şunu çok iyi idrak etmelidir ki, ABD işi bitince sizleri buruşturup bir kenara atacak! Derdi gücü su ve enerji kaynakları. Kukla bir devlet kurdurup sizleri köle yapacak. Haaa diyebilirsiniz ki, bana ne kardeşim, ben iş istiyorum, iyi yaşam şartları istiyorum. Bunu sağlamak için el birliği ile çalışalım. Ama bölücülük yapanlar kusura bakma vatan hainidir ve gereken cezaya çarptırılır!

  • Uğur kardeşim ! Yaptığın cevabi yorumuna %100 katılıyorum.
   Ayrıca şunu da ilave etmek isterim; Çanakkalede 1915 senesinde aynı cephede, aynı siperlerde Emperyalizme karşı omuz omuza savaşan Türk-Kürt ve diğer etnik kökenli bu yurdun insanları nasıl oldu da ayrışmaya başladı. Çok iyi analiz etmek ve düşünmek gerekir ! Bu aslında Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra başlamış bir süreçtir. Siyonist Amerika bu zaferleri hiç bir zaman kabullenmemiş, Türkiye’nin Güneydoğu’sunu -Kürdistan, doğusunu Ermenistan olarak haritalarla bölmüş ve Misak-i Milli sınırlarımızı hiç bir zaman tanımamıştır. Siyonizmin tarihsel hedefi Dicle ve Fırat nehirleri arasında oluşturulacak kukla bir devlet ile önce özerk, sonra etnik Kürt kimliği ile kurdurulmuş bir Kuzey Kürdistan Devletini Irak’ın kuzeyi olan Güney Kürdistan Özerk bölgesi ile birleştirilmek suretiyle planlanmış olup, daha sonra nihai hedefin Emperyalist ve Siyonist Amerika eliyle orta doğuda bu toprakları işgal ederek, Türkiye’yi bölmek, parçalamak, topraklarını bu şekilde hileyle ele geçirmektir. Daha sonra orta doğuda Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak’ıda içine alacak büyüklükte Siyonist İsrail devletini kurmak tarihsel amaçtır.
   Onun için ister Türk, ister kürt kökenli olsun herkezin şunu iyi idrak etmesi gerekir: Büyük Ortadoğu Projesi ile bu sürece hız katmak için, içimizde Türk -Kürt farketmez, amaçlarına alet etmek için milletimizi ayrıştırarak gaflete ve ihanete düşürmek ana hedefleridir. Ey Türk Yurdunun evlatları uyanın ! Bunu durumu görerek, Türk-Kürt demeden vatanımıza kasteden bu sinsi planı bozun ! Birleşin ve bu oyunu bozun !
   Tanrı Türkün yurdunu, kardeş kavimlerini ve topraklarını korusun ! Amin!

 14. eminim ki ciddi araştırmalar yapılırsa yazılanların çoğu su üstüne çıkacaktır

 15. Sayın guti, saçma olan nedir?

 16. arkadaslar zorlarsak..bütün dünya türktür

 17. sayın göktürk zorlasan belki genlerinde 8 farklı gen bulabilirsin bu arada fazla zorlama

 18. Efendin tesadüfen karşılaştığımbu site de “Büyük Türk” Hasan Cemal Güzel’in ikizine rastladığımı sandım. Ben enson toprağa yerleşen bir yörük türkmeni olarak dyorum ki ; yahu siz alemi salak mı sanıyorsunuz. Elimde devletin 1950 yılı nüfus sayımı var 20 milyon toplam nüfusta kürt oranı % 10 civarında . Kürtler daha fazla ürediğine göre, Hasn Celal’in güneşte kurutulup çekmişi ne soruyorum, kürtlerin nüfusu şimdi kaçtır. Asimile oldu filan diye lafı dolaştırma. İnsanları salak sananlar birgün sandılarının gerçekte kendileri olduğunu görürleriş. İlk çağdan beri bu kural hiç değişmemiş. Ben elatunun yalancısıyım.

 19. Efendin tesadüfen karşılaştığımbu site de “Büyük Türk” Hasan Cemal Güzel’in ikizine rastladığımı sandım. Ben en son toprağa yerleşen bir yörük türkmeni olarak diyorum ki ; yahu siz alemi salak mı sanıyorsunuz. Elimde devletin 1950 yılı nüfus sayımı var. 20 milyon toplam nüfusta kürt oranı % 10 civarında . Kürtler daha fazla ürediğine göre, Hasan Celal’in güneşte kurutulup çekmişi ne soruyorum, kürtlerin nüfusu şimdi kaçtır. Asimile oldu filan diye lafı dolaştırma. İnsanları salak sananlar birgün sandıklarının gerçekte kendileri olduğunu görürlermiş. İlk çağdan beri bu kural hiç değişmemiş. Ben Eflatunun yalancısıyım.

 20. sevgili uğur görgülü doğuya gidip kürtlerle ilgili bir araştırma yapsaydın bölünmek isteyenlerin kürtler olmadığını anlardın
  1929 yılından sonra başlayan başlayan ulus devlet anlayışının türkiye için ne kadar zararlı olduğunu aptal siyasetçiler anlayamadılar OSMANLI DEVLETİNİ 600 YIL BOYUNCA AYAKTA TUTAN ADALET ANLAYIŞINI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLAYAMADI DEVLET SADECE KÜRTLERİ DEĞİL BUNUNLA BİRLİKTE İNANÇLI İNSANLARADA AYNI BASKIYI YAPTI VE UNUTMAMALIYIZ HİÇ BİR IRKIN DİĞER BİR IRKA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ YOKTUR İSTER KÜRT OLSUN İSTER TÜRK İSTER ARAP İSTERSENDE FRANSIZ EN ÖNEMLİ ŞEY İNSAN OLMAKTIR NE MUTLU İNSANIM DİYENE

 21. VE TÜRKİYEDE 30 MİLYON KÜRT VARDIR

 22. BÜTÜN BU OLANLAR RAHAT RAHAT SİLAH VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPMAK İSTEYEN BİR TAKIM KİŞİ VE TOPLULUKLARIN OYUNUDUR. HEPSİ ORTADOĞUYU KARIŞTIRMAK İRAN’I YANLIZLAŞTIRMAK VE TEK HAMLEDE YUTAMAYACAĞI BİZ MÜSLÜMAN TOPLULUKLARI PETROL İÇİN PARÇALAMA VE LOKMALARA AYIRMA ÇABALARIDIR. DAHA KİM OLDUKLARINI BİLMEYEN BİZİMLE BERABER YÜZYILLARDIR YAŞAYAN VE HÂLÂ KARDEŞLERİMİZ DEDİĞİMİZ, KENDİLERİNİ KÜRT OLARAK AYRIKSILAŞTIRAN, KENDİ KENDİLERİNİ DAĞLARA SÜREN, ORADA BİR ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI İMAJI YARATIP DA ALTTAN ALTTAN SİLAH VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI YAPAN, DAĞDA BAYIRDA İNLERDE İNSANLIKTAN ÇIKMIŞ BİR HALDE BEYİNLERİ ATEİZM İLE YIKANIP DAĞLARA KAÇIRILAN KARDEŞLERİMİZ, SİZLERE SESLENİYORUM; NİYE ÖZGÜRLÜK İSTEDİĞİNİZİ KENDİNİZ DE BİLİYOR MUSUNUZ ACABA NE YAPTIK SİZE? SİZDEN SABUN MU YAPTIK DÜĞME Mİ? YOKSA SİZLERE SOYKIRIM MI YAPTIK? OKULLARIMIZA MI ALMADIK? BİZDEN NE FARKINIZ VARDI VE BEN BİR GRUP TERÖRİSTE BAKARAK KENDİLERİNE KÜRT DİYEN KARDEŞLERİME BU ETİKETİ YAPIŞTIRMAK İSTEMİYORUM. VE ŞUNU UNUTMASIN KİMSE: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HERŞEYİYLE MÜKEMMEL BİR YÖNETİM ŞEKLİNE SAHİPTİR. ADALETLİDİR. SINIF IRK DİN DİL AYRIMI YOKTUR. 600 SENE BOYUNCA DİN İLE AYAKTA TUTMUŞTUR OSMANLI DEVLETİ ŞANLI İMPARATORLUĞUMUZU. ESKİDEN İMPARATORLUKLAR DİN İLE AYAKTA TUTULURDU, SONRA FRANSIZ İHTİLÂLİ HERŞEYİ DEĞİŞTİRDİ. ŞİMDİLERDE YİNE DİN… AKP İKTİDARININ DA BAŞARISI BUNDAN GELİYOR BENCE. ALLAH SONUMUZU HAYRETSİN… KİMİ ÖYLE KİMİ BÖYLE AMA YİNE DE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! DİYEMEYEN İSE OTURSUN DA HALİNE YANSIN DİYORUM….

 23. bence türkiyenin analizini yaparsak 10 milyon bulgar yunan yugoslav hırvat göçmeni 30 milyon kürt etti 40 6-7 laz 2 arap 50 yaptı türkiyede öztürkler aslında azınlık ama hala bura türkiye biz kürtler olarak öz yurdumuz olan mezopotamhyhada esaret aşıyoruz ne toprağımız bize ait ne bayrağımız var artık yeter……almanyada ki türklere almanca dayatılmıyor her kanal nerde ise türkçe ama sokata kürtçe konuşanı öldürecekmiş gibi bAKIYORLAR bu ülkede almanya türklerin öz yurdu olmamasına rağmen onlar orda aimile olmadan yaşıyorlar ben burda kürtçe isim çocuğuma koyamıyorum lanet olsun ulusal zihniyette nerdesin osmanlı nerdesin şeriat.

 24. yasemin hanım siz gelin bölgede yaşayın ne yapıldığını ancak o zaman görürsünüz ve farkına varırsınız bizlere üçüncü sınıf muamelesi yapıldığını o zaman görürsünüz kürtleri ne kimsesabun yapar ne düğme şu an yapılan soykırım değilde nedir toplu mezarları herhalde duymuyorsun neresi açılıyorsa en az 20 30 ceset çıkıyor bu soykırım değilmi şu anda yaşadığımız devlet kürdüstanda olabilirdi bu defada ne mutlu kürtüm mü diyecektik ama ben diyorum allahıma şükürkü kürt olarak dünyaya gelmişim

 25. ne mutlu kürdüm diyene. ben bir kürt genci olarak düşüncemi söyleyebilir miyim? asla birbirimizi sevemiyoruz!

 26. LAN SİZ KİMSİNİZ KAÇ YILLIK GÜÇLÜ TÜRK KAVİMİNE LAF ATIONUZ YENMEYE ÇALIŞIONUZ LAN ARAPLARIN KAYIP DÖLLERİSİNİZ SİZ KABULLENİN KÜRT DİYE Bİ SOY YOKTUR GERZEKLER TÜRK KAVMİNE KİMSİNİZ 3-5 ÇAPULCU KARŞI KOYCANIZ HAHAH GÜLÜYÜM BARİ ÖLECEKSİNİZ HAİNLİK YAPTIGINIZ ANDA KÜRT DİYE BİRŞEY YOKTUR KÜRTÇE DİYE KARIŞIK NE BOKUSA Bİ DİL ÇALINMIŞ YADA KARIŞIK BİŞ UYDURMA BİŞEY OLUŞTURULMUŞ İSTERSEM BENDE DİL OLUŞTURURUM KURTULUŞ SAVAŞINDA HANGİNİZ YANUIMIZDAYDI HAK İDDA EDİONUZ EGER İSTEMİOSANIZ DEFOLUN BURASI TÜRK-İYE

 27. en iyi kürt ölü kürttür….o da toprağa zarar…..

 28. macarlar asya kökeni üzerinde kendi köklerini araştırırken türk kökenini üzerinde tezler ortaya atılıyor ve bu tezler zaman içerisinde soyutlaşıyor. bugün türkçülülü savununların türk değildir örnek verecek olursak ziya gölkap gibi biri kendisi kürt. başka biri nuru sami gibi biri arnavuttur. bu bilgiyi somutlaştırmak istiyorsanız eğer vedat Türt Ali’nin Kürt Yazıları Üzerine kitabı okuduğunuz da her şey netleşir. bugün türkçülüğü savunanlar bana bir tane türkçe kelime desinler bakiyim. ama ben size kürtçe kelimeler söylüyüm =jın(yaşam ya da kadın),bıra(kardeş),roj(güneş),sol(ayakkabı),ga(öküz),guda(yaratıcı),erd(tarla ya da yer),agir(ateş),dicle ve fırat nehirleri isimleri, ibranunmu( ibrahim)…daha da uzatırsak gider.şimdi biz bir ırkı yok edersek bu en büyük emperyalizim sömürge asimilasyon ve YARATICIYI inkar etmedir. bugün türkçülüğü savunanların hiç biride asıl türkmen değildir.onun için burda birbirimizi karalamayalım. kürtler sümer kökenli bir millettir. sabura kırallığı, güti kırallığı, mitanni kırallığı, komagene kırallığı.shopene kıralığı vb kürlerin ataların kurduğu kıralıklardır…

 29. kürtlerle türkler arasında bir akrabalık yoktur;kürtler hint-avrupa soyundandır türklerse orta asyalıdır.kürtler her yönüyle türklerden daha eski ve köklü bir halktır.

 30. ALLAHIMA HER ZAMAN ŞÜKREDİYORUM TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELDİĞİM İÇİN. ÇÜNKÜ BİZLER CESUR, SAVAŞÇI, GÜÇLÜ, YENİLGİYİ KABUL ETMEYEN, ÖZGÜRLÜĞÜNE DÜŞKÜN, BÜYÜK BİR MİLLETİZ. TARİHTE KİMSE BİZİ SÖMÜREMEMİŞ; KİMSENİN BOYUNDURUĞU ALTINDA YAŞAMAMIŞIZ. HEP BİR DEVLETİMİZ OLMUŞ; HEP BİZ YÖNETMİŞİZ. KÜRTLERİ GEÇMİŞTE YÖNETMİŞTİK, ŞİMDİ DE YÖNETİYORUZ. KIYAMETE KADAR DA YÖNETECEĞİZ, GÜDECEĞİZ. HİÇBİR ZAMAN HAYALLERİNİZ GERÇEK OLMAYACAK. NE BİR KARIŞ TOPRAĞINIZ, NE BAYRAK DEDİĞİNİZ BİR BEZ PARÇANIZ OLACAK, YA İTAAT EDECEKSİNİZ YA DA TERK EDECEKSİNİZ. DOĞUDA NÜFUSUNUZU ARTIRMAK İÇİN 10 TANE 15 TANE ÇOCUK DA YAPSANIZ NAFİLE. SİZ 1 MİLYON OLUN, BİZ 100 BİN OLALIM SİZE YETERİZ. ÇÜNKÜ BİZİM YÜREĞİMİZ VAR…..

 31. kürtler türk deyildir bunu akliniza sokun daha dün kürtçe diye birşey olmadiğini idda ediyordunuz şimdi çikipta 30 yilar kafasinda gitmeyin unutmayinki kürtlerin türk olduğunu idda eden sadece türk tarihçileridir diyer taraftan kürtlerin alfebeleri yoktur eski zamanlarda sadece fars ve arap alfebelwri kulanilmiştir neden ilk kürdologlar rus olduğu için kürt tarihi yalandir diyorlar halbuki ilk turgologlar batilidir bunu hesaba katmalilar.

 32. yasin sen koskoca kürt kelimesini kürtle körtle güzel yaptın aferin böyle devam et canım benim,kürtlerin irana yerleşmesi onları irani halk yapmaz kürtlerde türktür kaşkaylarda iranda onlar irani halkmı ? çoğu türkler rusyada onlar şimdi rusmu :D?,ferhat bu arada sen ermenistanlısın tamam bu kadar belli etmene gerek yok :D,bende türkmenistan özbekistan oluyorum :D,ve bu arada canım tarih bilgisiz cahil ferhat türkiye dediğin yeri Ebu Şuca Alaüdavle Muhammed Alparslan bir ok sayesinde aldı ve orduda türkler vardı kürtlerde türktür,ahmet bozok a cevap:en iyi türk ölü türktür veya en iyi kürt ölü kürttür sözünü söyleyen türk olamaz bu söz amerikan piçine aittir nokta.,özcan a cevap kürtler türklerden eski halk değildir kardeşim kürtlerde türktür,Fatih Sultan Mehmet Han isimli şahsiyete cevap:o adı bırak bizans tohumu açık ve net.,fırat kürtlerde türktür.(nokta)

 33. Bakıyorum bu sabah yine çok “türk”sünüz. Faşizmi türk kelimesi ile özdeşleştirene kadar uyduruk istatistik verilerini ossurmaya devam..

 34. Kendini nasıl hissediyorsan ve kendini nasil ifade etmek istiyorsan öyle et.Fakat ABD nin ķölesi olma.Hangi kokenden gelursen gel ülkenin 1.sinif vatandaşısın.Her tarafta yaşama imkanin var.Ataturk cuumhuriyeti hepimizindir Laik bir ulkede yaşıyoruz.Ama ülkenin sosyal yapisini bozdular.Türk veya Kürt kimligi ile dinciliğin kol gezdiği bir ulkede akilli olan yaşamak istemez .Ortadoğu kan revan içinde Ataturk-cumhuriyet-laiklik bizim ortak paydamiz.Dincilik ve irkçiliğin kimseye faydasi yok…

 35. Bazı Kürtler Túrkleri ırkçi ve faşistlikle suçluyorlar…kendileri Hirvatlari Kürt diye yalan ve yanliş haber yapiyorlar Utanmiyorlar .Bazı bilim adamları Hirvatların Îranı bir yönlerinin olabileceğini söyluyor.Kürt faşistleri hemen bunun üzerine atliyor.Hirvatlar Kürt diyor.Eşekler dahi buna gülüyor.Küŕtler tarihte hiçbir zaman devlet kuramadilar.Molla barzani bir ara kurdu o da kisa yaşadı.ABD nin kuklasi olamak oyuncaği olmak onursuzluk bazi kürtlerin hoşuna gidiyor.Ayiptir.ABD nin kucağinda oturmak onur getirmez.Lutfen Kurtlerle oyuncak gibi oynamayin.Onuru ile yaşamak isteyen çök kürt taniyorum.Irkcilik yapip sonra Turkleri irkçılikla suçlayan cahiller olmayin…Turkler sizi kardrsi gibi görüyor.Saygili olun.Bu ülke hepimize yeter.Insanlik lazim irkçilık değil.

Bir cevap yazın

 • Kullanıcı Girişi

  Kullanıcı Girişi
 • Anlık Ziyaretçi Sayımız


  Yandex.Metrica
 • Arşiv